Nye brandsynsregler

Frem til 31. december 2021 har der været fortaget brandsyn efter BEK nr. 212, driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
Fra 1. januar 2022 ophørte de driftsmæssige forskrifter, som vi hidtil har kendt og er nu overgået til bygningsreglementet kapitel 5 brand (drift-, kontrol og vedligehold). Det betyder at brandsyn skal foretages på en ny måde, da de nye driftsmæssige krav fremgår heri

Derfor skal brandsyn fra den 1. januar 2022 foretages enten efter en DV-plan (Drifts- og vedligeholdelsesplan), DKV-plan (Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan) eller beskrivelserne i kapitel 7 (Drift-, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygninger).

Herunder er der en kortfattet indledning til kapitel 7 og en skabelon til den driftsansvarlige/ejer som ikke har en DKV/DV-plan på bygningen.

Derfor bliver brandsynet fra 1. januar 2022 gået efter Byggetilladelsen og Kapitel 7

 

Skabelon for Drift, kontrol og vedligehold (DKV)

af bygnigers brandsikringstiltag

jf. Bygningsreglement 2018 (BR18)

 
for bygninger UDEN DKV-plan
 

 

Lovkrav

Det fremgår af Bygningsreglementet, at det skal sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand, opretholdes i hele bygningens levetid.

 

       
§ 82     Byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i byggeri med erhvervsmæssigt dyrehold.
Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele levetiden.
       
§ 83     Dokumentation for, at byggeri opfylder kravene i kapitel 5, skal ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand eller på en anden måde, som på tilsvarende vis dokumenterer, at kravene er opfyldt.

 

For at kunne sikre dette, ligger der i BR18 krav til, at bygningers ejer eller den af ejeren udpeget driftsansvarlige person, skal drifte kontrollere og vedligeholde bygningens brandsikkerhed i overensstemmelse med en såkaldt DKV-plan (eller DV-plan efter tidligere bygningsreglement).

 

 

Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger 

Gældende for alle bygninger.

       
§ 137     Drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid, jf. § 82.
       
§ 138     Brugen af en bygning skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand opretholdes i hele bygningens levetid.
       
§ 139     Det er ejeren eller en heraf udpeget driftsansvarlig person, som skal sikre, at §§ 137, 138 og §§ 140-158 overholdes.
       
§ 140      En bygnings brandsikringstiltag, herunder relevante dele af materialer, konstruktioner, bygningsdele og brnadtekniske installationer, skal kontrolleres og vedligeholdes, så de i hele bygningens levetid bidrager til brandsikkerheden, jf. § 82.
       
§ 141      Brandtekniske installationer, håndslukningsudstyr samt brandsikring af ventilationsanlæg i og ved bygninger og bygningsafsnit skal løbende funktionsafprøves og kontrolleres.
       
§ 142     Hvor flere brandtekniske installationer skal virke sammen, skal der foretages løbende systemintegrationstest der viser, at det sammenhængende system af installationer har den ønskede funktion.
       
§ 144     For eksisterende bygninger, hvor der ikke foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
       
     
DVS. at afsnit 7.3 - 7.3.7 i DKV-vejledningen skal iagttages.

 

 
Bygningsafsnit med særlige driftsmæssige anvendelser.
 
       
§ 147     For nedenstående bygningsafsnit gælder tillige driftsmæssige krav som angivet i § 148:
       
  1.   Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
       
  2.   Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer
       
  3.   Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser
       
  4.   Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser.
       
  5.   Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag for, at opretholde brandsikkerheden i bygningen.
       
   Stk. 2   Flere bygningsafsnit i samme anvendelseskategori med fælles flugtveje anses som et bygningsafnit.
       
§ 150     For eksisterende bygninger, omfattet af § 147, hvor der ikke inden ibrugtagningstilladelsen er udarbejdet en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, eller hvor den udarbejdede drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan ikke sikrer opfyldelse af §§ 137-142 og § 148, skal drift, kontrol og vedligehold ske i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
       
     
Dvs. at afsnit 7.3.8 - 7.3.8.12.3 i DKV-vejledningen skal iagttages.

  

       

I denne vejledning omhandler Kapitel 7 netop Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger. Herunder finder du link til kapitlet:

 
Bygningsreglements vejledning til Kapitel 5 - Brand
 
Kapitel 7 Drift kontrol og vedligehold ver 11
(pdf-fil)

 

Den driftsansvarlige skal finde de relevante emner i vejledningen og sikre at bygningen overholder disse. Hertil kommer en række specifikke kontrolpunkter der skal kontrolleres med fastlagte intervaller – det er disse du kan skabe overblik over, med dette værktøj.

I DKV skabelonen er der i skemaform angivet de specifikke kontrolpunkter med termin for kontrol samt angivelse af, hvem der må/kan/skal gennemføre kontrollen. Hertil kommer en henvisning til vejledningen samt en kortfattet tekstbeskrivelse af kontrolpunktet.

Derefter er de samme kontrolpunkter angivet igen, men nu med teksten fra Vejledningen indskrevet. Her får du således det fyldestgørende indblik i det kontrolarbejde der skal gennemføres.