Brandmanual og byggeri

Her finder du Nordjyllands Beredskabs oversigt, som beskriver byggesagen fra A til Z. Brandmanualen består af en brandstrategi, som beskriver lovgivning og funktionskrav til bygningen, brandteknisk dokumentation, som analyserer særlige dele af byggeriet, der ikke kan byggesagsbehandles på normal vis og en Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som beskriver hvordan driften for de brandtekniske systemer skal gennemføres. 

Forhåndsdialog med myndighed

Forhåndsdialog benyttes ved større og komplicerede byggerier. Forhåndsdialogen begynder så tidligt som muligt i processen.

Følgende bør overvejes eller forberedes inden forhåndsdialogen:

 • Hvem er bygherres rådgivere.
 • Sammenhængen og samarbejdet mellem de ansvarlige rådgivere.
 • Tegninger, skitser og eventuelt computermodeller.
 • Tidsplanen (hvornår forventes den endelige brandstrategirapport udarbejdet).

Godkendelse af brandstrategi

Brandstrategirapporten er udarbejdet af bygherre og skal godkendes af myndighederne, før den endelige byggetilladelse kan gives.
Rapporten beskriver de funktionskrav og strategier for brandsikkerheden, som skal gælde for byggeriet, og er grundlaget for sagsbehandlingen. Der kan ikke gives byggetilladelse før brandstrategirapporten er udarbejdet.
Brandstrategirapportens indhold skal være i overensstemmelse med Energistyrelsens vejledninger. For at fremme sagsbehandlingen opfordrer vi til, at man udarbejder brandstrategirapporten i løbende dialog med Nordjyllands Beredskab.

Godkendelse af brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation skal udarbejdes for byggeriet og færdiggøres, når brandstrategirapporten er godkendt af bygherre og den kommunale myndighed.
Den brandtekniske dokumentations overordnede formål er at dokumentere, at den brandstrategi, som er beskrevet i brandmanualen, kan efterleves.

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan

Drifts- og vedligeholdelsesplanen har til formål at sikre, at brandsikringen vedligeholdes i hele bygningens levetid. Planen skal godkendes af brandmyndigheden.
Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplanet bør indeholde:

 • Tegninger.
 • Oversigt over brandtekniske installationer.
 • Opgavefordeling.
 • Kontrol og vedligehold af brandtekniske installationer.
 • Særlige driftsforhold. 

Færdigsyn og ibrugtagningstilladelse

Myndighederne fortager et afsluttende kontroleftersyn sammen med bygherre. 
Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden tilladelse.
Ibrugtagningstilladelsen kan gives, hvis bygningen er udført som beskrevet i brandmanualen. Har der været fejl og mangler ved færdigsyn kan der IKKE gives ibrugtagningstilladelse.

Brandsyn

Formålet med det enkelte brandsyn er, at brandmyndighederne rådgiver og informerer om de krav, som er beskrevet i brandstrategien.
Fejl og mangler påtales under brandsynet og følges op med påbud eller forbud i en brandsynsrapport.
Brandsyn fortages af:

 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v., der er omfattet af § 34 i Beredskabsloven.
 • Bygninger og lignende der er omfattet § 35 i Beredskabsloven.
 • Fredede bygninger. 

Ombygning eller nedrivning af bygning

Ombygning og ændret anvendelse af bygninger vil normalt afstedkomme krav om byggetilladelse. I lighed med opførelse af nyt byggeri skal der udarbejdes en ny brandstrategi.
Nedrivning af bygninger kan ske efter anmeldelse til din kommune.