Risikobaseret dimensionering

Redningsberedskabet skal kunne yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer eller overhængende fare herfor.

Princippet er, at kommunerne skal dimensionere redningsberedskabet ud fra en vurdering af de lokale risici og på baggrund heraf fastlægge dimensioneringen m.v.

I den forbindelse skal blandt andet risikoprofil, serviceniveau, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det kommunale redningsberedskab. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab - dimensioneringsbekendtgørelsen. 

Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunale valgperiode.